Współpraca z makroregionem i zagranicą

Gmina Sławoborze jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dzięki przynależności do Euroregionu Pomerania gmina korzystała wielokrotnie z dofinansowania np. wymiany turystyczno - rekreacyjnej młodzieży polsko - niemieckiej, czy też imprez rekreacyjno - sportowych.
Gmina Sławoborze jest czynnym członkiem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Samorząd lokalny liczy na efekty jakie pojawią się w wyniku promocji naszej gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Gmina Sławoborze należy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obecność gminy w związku jest wysoce celowa, gdyż obszarowo jesteśmy bezpośrednio powiązani. Samorządowi lokalnemu zależy na wspólnym planie rozwoju turystyki i koordynacji przedsięwzięć obszaru naszej gminy z całym Dorzeczem Parsęty.

Gmina Sławoborze współpracuje z gminą niemiecką Loiching, powiat Dingolfing - Landan. Umowę podpisano 17 czerwca 1998 r. na pięć lat z możliwościa przedłużenia każdorazowo o następne 5 lat. Umowa przewiduje współpracę: komunalną, kulturalną, rolniczą i agroturystyczna, wymiany młodzieży i rodzin. Dotychczas rokrocznie gminy realizuja wymianę rekreacyjno - sportowa młodzieży, sportowców, samorządowców i członków OSP.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy:


1.    Wójt

2.    Sekretarz Gminy

3.    Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowo - Budżetowego

a/ stanowisko ds. księgowości budżetowej

b/ stanowisko ds. płac i rozliczeń

c/ stanowisko ds. wymiaru i opłat lokalnych

d/ stanowisko ds. księgowości podatkowej

4.   Z-ca kierownika USC, ewidencja ludności i dowody osobiste 

5.   samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - technicznych

6.   samodzielne stanowisko ds. aktywizacji zawodowej, wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i bhp

7.   samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej

8.   samodzielne stanowsisko ds. kultury, sportu, turystyki i oświaty

9.   samodzielne stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, dróg i zamówień publicznych, gospodarki komunalnej

10. samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa, meliracji i wycinki drzew

11. samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, cmentarzy i ochrony p.poż

12. samodzielne stanowisko ds. promocji gminy

13. Bibliotekarka

14. Informatyk

15. Radca prawny - zatrudniony na podstawie umowy cywilno - prawnej

16. Stanowiska pomocnicze:

       a)    świetlicowe
       b)    kierowca
       c)    robotnicy gospodarczy
       d)    sprzątaczki

 

 

 

Rada Gminy:

1. Waldemar Łuc 

2. Marta Misiura

3. Iwona Paszko

4. Krzysztof Giniewski

5. Zenon Peszczyński

6. Waldemar Kutkowski

7. Marek Kuźma

8. Marek Zygmunt

9. Marcin Kępka

10. Wiesław Lis

11. Bartłomiej Troczyński

12. Dariusz Szaniawski

13. Jolanta Kucharska

14. Justyna Chorchos

15. Piotr Tyma

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu oraz Porządku Publicznego:


 

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Usług i Rzemiosła:Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta, Ochrony Środowiska, Transportu i Dróg Gminnych: