Prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA

Urząd Gminy Sławoborze informuje, że w roku 2019 przystąpił do prac związanych
z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Prace polegały na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sławoborze. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny tożsamy z rzeczowym, w postaci usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o masie 52,924 Mg. Koszt realizacji zadania wyniósł łącznie 34.625,60 zł. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
w Szczecinie.