Harmonogram wykładów on-line

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Harmonogram wykładów on-line

19-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński

Temat: Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

 

https://www.facebook.com/events/247460249938546/

 

1. Zasada kontradyktoryjności (zasada sporności) - obowiązek udowodnienia swoich racji, przez strony procesu.

 

2. Istota prawdy materialnej, a ,,prawda sądowa”

 

3. Postać sprawiedliwości w procesie cywilnym

 

4. Zasada prawdy materialnej

 

5. Postulat szybkości postępowania sądowego

 

6. Organizacja postępowania sądowego

 

7. Występowanie strony podczas proces, a znaczenie profesjonalnego pełnomocnika

 

8. Wymogi formalne pisma procesowego

 

9. Znaczenie ugody sądowej

 

10. Postępowanie dowodowe w czasie procesu cywilnego

 

11. Uzasadnienie wyroku sądowego

 

12. Zgłoszenia sprzeciwu do nakazu sądowego

 

13. Możliwość zaskarżenia wyroku

 

 

 

20-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawy alimentacyjne

 

https://www.facebook.com/events/279748386735263/

 

1. istota alimentów

2. składniki kosztów utrzymania małoletniego

3. alimenty, a 500+

3. sposób obliczenia kwoty miesięcznej alimentów

4. możliwości zarobkowe, a rzeczywiste zarobki zobowiązanego do alimentów

5. metody dochodzenia alimentów

6. wymogi formalne pozwu w sprawie o alimenty

7. dowody w sprawie alimentacyjnej

8. zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

9. rozliczalność z wydatków dziecka oraz weryfikacja wydatków poniesionych przez drugiego rodzica

10. egzekucja alimentów

11. bezskuteczność egzekucji

12. przestępstwo niealimentacji

13. Fundusz alimentacyjny - dla kogo

14. pytania

Do pobrania wzór pozwu o alimenty

21-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawa rozwodowa

 

https://www.facebook.com/events/671249380333338/

1. przesłanki rozwodu

2. rozwód a separacja

3. wymogi formalne pozwu rozwodowego

4. rozwód a rozdzielność majątkowa

5. ustalenie opieki nad małoletnim oraz umożliwienie kontaktów z dzieckiem

6. rozwód a korzystanie ze wspólnego mieszkania

7. rozwód a dział majątku wspólnego małżonków

8. pytania

Do pobrania wzór pozwu rozwodowego

 

22-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska

Temat: Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

 

https://www.facebook.com/events/247855909630416/

 

1. Tarcza antykryzysowa – wskazanie grup beneficjantów

- kim jest mikroprzedsiębiorca;

- rolnik w ramach tarczy antykryzysowej.

 

2. Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej.

 

3. Omówienie wybranych form wsparcia:

- zwolnienie z opłacania składek ZUS;

- świadczenie postojowe (dla samozatrudnionych oraz umów cywilnoprawnych);

- dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;

- jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS

 

5. Najem w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

6. Rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia, z powodu COVID-19

- podstawy prawne do zwrotu wpłaconych pieniędzy

- termin zwrotu należności

 

25-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński

Temat: "Na podstawie i w granicach prawa" - zasada w ujęciu konstytucyjnym.

 

https://www.facebook.com/events/580932972556291/

 

1.Znaczenie PRERAMBUŁY do KONSTYTUCJI? Po prostu Patriotyzm!

2.Poszanowanie wolności i sprawiedliwości! Znaczenie zasady pomocniczości! Czy to jest obywatelskość?

3.Zapis Art. 2 „Naród sprawuje władzę…”

4.Art. 7 „organy działają: „na podstawie i w granicach prawa…”-jako PODSTAWOWA ZASADA KONSTYTUCYJNA

5.Art. 8 Konstytucja najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej o r a z bezpośrednie stosowani jej przepisów!

6.Art. 15 i 16 Ustrój Rzeczypospolitej i samorządy

7.Art 18 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny

8.Art 45 Prawo każdego do sądu – co to znaczy?

9. Art. 14, Art. 54, Art. 61: Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu

10.Art. 83 Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa

11.Art. 87 Źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP

12.Art. 95 Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat

13.Art. 126 Art. 133 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

14.Art. 146 Rada Ministrów i Administracja Rządowa

15.Art. 163 Znaczenie samorządu terytorialnego, Art. 171 znaczenie referendum

16.Art. 178 sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji

17.Art 188 Trybunał Konstytucyjny i jego rola w ustroju politycznym RP

18.Art 208 Rola Rzecznika Praw Obywatelskich

19. Art 228 Stany nadzwyczajne-kiedy można je wprowadzić?

20.Art 235 Możliwość zmiany Konstytucji - wymogi ustrojowe

21. Art. 242-koniecznosć uchylenia dotychczasowych ustaw konstytucyjnych

26-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska

Temat: Upadłość konsumencka

 

https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

 

1. przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

2. omówienie formularza wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Do pobrania wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej